بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزيابي تداوم فعاليت بنگاه هاي اقتصادي در ايران

بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزيابي تداوم فعاليت بنگاه هاي اقتصادي در ايران
بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزيابي تداوم فعاليت بنگاه هاي اقتصادي در ايران

بررسي-معيارهاي-مورد-استفاده-حسابرسان-مستقل-در-ارزيابي-تداوم-فعاليت-بنگاه-هاي-اقتصادي-در-ايران

بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزيابي تداوم فعاليت بنگاه هاي اقتصادي در ايران
   فهرست مطالب
چکیده تحقیق8
فصل اول )کلیات طرح تحقیق
1-1) مقدمه 9
1-2) تشريح و بيان موضوع 9
1-3) فرضيه هاي تحقيق 13
1-4) ضرورت انجام تحقيق 14
1-5)  اهداف اساسي تحقيق 15
(1-6)قلمرو تحقیق16
1-7) مفاهيم و اصطلا حات کليدي 15
فصل دوم ) مبانی نظری تحقیق
2-1) مقدمه 18
2-2) اطلاعات حسابداري و تصميم گيري 18
2-3) ماهيت تداوم فعاليت 19
2-4) درجه شمول تداوم فعاليت 22
2-5) تداوم و اصول حسابداري 23
2-6) تداوم فعاليت و ارزش گذاري دارايي ها 24
2-6-1) ارزش تسويه 24
2-6-2) بهاي تمام شده تاريخي 26
2-6-3) ارزش جاري 26
2-6-4) ارزش فعلي جريان هاي نقدي
28
2-7) اثرات تداوم فعاليت برحسابرسي 33
2-8) فرض تداوم فعاليت در ايران 33
2-9) مباني نظري شاخص ها 42
فصل سوم )روش و ساختار تحقیق
3-1) مقدمه 49
3-2) دامنه تحقيق 49
3-3) روش تحقيق 50
3-4) ابزار اندازه گيري 51
3-5) تهيه پرسش نامه و جمع آوري اطلاعات 52
3-6) پاياني ( قابليت اطمينان ) پرسش نامه 53
3-7) اعتبار ( روايي ) پرسش نامه 53
3-8) روش توزيع پرسش نامه 54
3-9) معايب پرسش نامه 55
فصل چهارم )تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1) آمار اطلاعات عمومي ( جمعيت شناسي ) 57
4-2) تجزيه و تحليل نتايج حاصل از نمونه آماري 58
4-2-1) نگاره هاي آماري 58
4-2-1-1)ميانگين هر شاخص و ميانگين مبنا59
4-2-1-2)محاسبه انحراف معيار هر شاخص61
4-2-2) آزمون فرضيه هابا استفاده از آمار استنباطي 62
4-2-2-1) فرضيه شماره يک 63
4-2-2-2) فرضيه شماره دو 64
4-2-2-3) فرضيه شماره سه 65
4-2-2-4) فرضيه شماره چهار 66
4-2-2-5) فرضيه شماره پنجم 67
4-2-2-6) فرضيه شماره شش 68
4-2-2-7) فرضيه شماره هفت 69
4-2-2-8) فرضيه شماره هشت 70
 فصل پنجم ) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
5-1) خلاصه تحقيق 72
5-2) نتايج تحقيق 73
5-3) محدوديت هاي تحقيق 74
5-4) پيشنهادات براي تحقيقات آتي 75
پيوست ها 77
منابع و مأخذ85
چکیده تحقیق:
صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد .لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرسبه عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد . تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از 5 فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق میباشد.در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روشهای آماری اشاره میشود.در فصل سوم اشاره ای به روشهای تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است.در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته میشود.و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری  پرداخته میشود.

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل